//////

AKCEPTACJA PROPOZYCJI

Pod koniec spotkania banki jednomyślnie postanowiły poprzeć jednorazowe przesunięcie najbliższych terminów spłat, a nie ich generalne przeło­żenie. Przesunięcie miało nastąpić do momentu, kiedy Polska dostar­czy dodatkowych informacji na temat planu uzdrowienia swojej gospodarki. Memorandum zawierało stwierdzenie, że Polska bezwarunkowo zostanie poproszona, aby wynajęła doradcę, którego będą mogły zaakceptować banki zachodnie, do współpracy z polskimi władzami. Akceptacja tej propozycji oznaczałaby zasadniczą zmianę w stosun­kach.między Polską a bankami zachodnimi. Inny wymóg dotyczył dostarczenia gospodarczych i innych informacji żądanych przez ban­ki oraz wyznaczenia wiarygodnego przedstawiciela, mogącego po­twierdzić ścisłość tych informacji.