//////

GLOBALNA OCENA

Po piąte, już w końcu lat 70. wielu ekonomistów polskich, również specjalistów-praktyków z dziedziny handlu zagranicznego i finansów wyrażało opinię, że ponowne przystąpienie Polski do MFW i Banku Światowego byłoby korzystne.Oceniając globalnie polskie zadłużenie można stwierdzić, że przy­padek Polski musiał być traktowany jako niezwykły z trzech powo­dów: * 1) wielkości, o które chodziło, nie miały precedensu; wprawdzie w okresie powojennym było już kilka międzynarodowych akcji konsolidacji długów, ale w żadnej z nich nie chodziło o tak potężną sumę,2)    był to pierwszy przypadek znalezienia się europejskiego państ­wa socjalistycznego w stanie kryzysu finansowego,3)    problem miał także wymiar polityczny.