//////

GWAŁTOWNY WZROST DEFICYTU HANDLOWEGO

Gwałtownie wzrósł ich deficyt handlowy — z 8,7 mld dolarów w 1973 r. do 42,9 mld w 1974 r. i 51,3 mld w 1975 r. Relacje cen towarów importowanych do cen towarów eksportowanych zmieniły się na przestrzeni lat 1973-1975 w stosunku 100:40. Oznaczało to, że opłacenie jednostki importu wymagało eksportu wynoszącego dwie i pół jednostki. Jednocześnie państwa eksportujące ropę (OPEC) uzyskały ogromne nadwyżki. Ich dodatnie saldo obrotów płatniczych z zagranicą wzrosło z 6,2 mld dolarów w 1973 r. do 66,7 mld w 1974 r. Tego typu nadwyżki nie mogły być wykorzystane na wzrost importu, inwestycje czy konsum­pcję. W rezultacie państwa te ulokowały tzw. petrodolary na ryn­kach pieniężnych w Londynie i Nowym Jorku. Zdecydowały się one na takie rozwiązanie, a nie na udzielenie bezpośrednich pożyczek importerom ropy, dlatego, że gwarantowało ono lepsze zabezpiecze­nie zdeponowanych pieniędzy.