//////

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Harmonogram spotkań wyglądał następująco: w marcu 1993 r. uzgodniono zakres negocjacji z grupą roboczą Klubu Londyńskiego, w kwietniu — zasady negocjowania, w czerwcu-łipcu — warunki umowy, a w listopadzie-grudniu — wdrożenie umowy. Nie wy­kluczano jednak możliwości podpisania umowy dopiero na początku.Na miejsce rozmów Polska zaproponowała Londyn. Dość długa końcówka negocjacji była spowodowana względami technicz­nymi, w tym m.in. koniecznością uzgodnienia kwot długów, które trzeba anulować w wielu bankach, potrzebą znalezienia nowych instrumentów zabezpieczenia spłaty, wreszcie wprowadzeniem do umowy możliwości odkupienia części długu po cenie zaproponowa­nej przez stronę polską.