//////

ISTNIEJĄCE DONIESIENIA

Istnieją różne doniesienia na temat tego, w jakiej mierze amerykańscy bankierzy zaakceptowali przedstawione wówczas propozycje. Znaczna część bankierów europejskich odnios­ła wrażenie, że zostały one zaaprobowane. Jednakże według infor­macji jednego z bankierów, w kilka tygodni później, na posiedzeniu amerykańskiego komitetu koordynacyjnego w Nowym Jorku, pro- pozycje te zostały w całości odrzucone. Obserwatorzy mówili o sko­ordynowanym odrzuceniu tych propozycji przez cztery czy pięć banków nowojorskich, których przedstawiciele przegłosowali uchwa­łę pozbawiającą przewodnictwa Bank of America i powierzenie go Bankers Trust, reprezentującemu, twarde stanowisko.