//////

MOŻLIWOŚCI UMOWY

Umowa z Klubem Paryskim umo­żliwia unormowanie stosunków z państwami wierzycielskimi, co pozwala na uzyskiwanie nowych kredytów i gwarancji kredytowych. Przewiduje też dodatkowe możliwości darowania lub konwersji na­szych wierzytelności na zasadzie dobrowolności. W pierwszych 3 latach obowiązywania umowy starania Polski koncentrowały się na uzyskaniu ekokonwersji. Ubiegano się o prze­znaczenie całej możliwej kwoty (10%, ale nie mniej niż 20 min dolarów) na Ekofundusz. Propozycję taką do tej pory przyjęły jednak tylko Stany Zjednoczone i Szwajcaria, a Francja przeznaczyła na ten cel 1% swych wierzytelności. Zainteresowanie innych państw nie jest duże, mimo iż wierzyciel zyskuje miejsce w radzie nadzorczej Ekofunduszu, zaś zakupy sprzętu i urządzeń dokonywane są z regu­ły w państwach, które wniosły wkład.