//////

PODPISANIE WIELOSTRONNYCH UMÓW

Objęła ona wszystkie zobowiązania Polski wobec tych państw z tytułu kredytów długo- i średnioterminowych, o ter­minie spłaty ponad 1 rok, zaciągniętych przed 1 stycznia 1984 r. Celem porozumienia była dwuetapowa redukcja polskiego długu o    50%. W pierwszym etapie wierzyciele zgodzili się na 30% redukcję łącznych zobowiązań oraz dodatkową ulgę w postaci umorzenia 80% odsetek przypadających do zapłaty w okresie 1 kwietnia 1991 r.- -31 marca 1994 r.   Samo podpisanie wielostronnych umów oznacza jedynie, że państwa wierzycielskie zobowiązują się do zawarcia umów na zasadach określonych w dokumencie, zastrzegając sobie wybór opcji spłaty.