//////

W OCENIE BANKIERÓW

Bankierzy, pragmatycznie oceniając wyjątkowo ciężką sytuagę gospodarczo-finansową naszego kraju, wątpili w powodzenie negoc­jacji. Żaden z przedstawicieli 460 banków wierzycielskich nie chciał zgłosić swej kandydatury jako negocjatora. Siłą rzeczy nie mogły uchylić się od tego obowiązku największe instytucje wierzycielskie, jak Bank of America, Dresdener Bank, Lloyds Bank czy Manufak- tures Hanover Trust. W rozmowach londyńskich przedmiotem nego- qacji były następujące sumy (w dolarach) naszego zadłużenia, przy­padające na kraje: Niemcy 4,5 mld; Stany Zjednoczone 3 mld; Francja 2,5 mld; Wielka Brytania 2 mld; Austria 1,7 mld. W wyniku negoqaqi Polska uzyskała odroczenie 95% spłat kapitału przypada­jącego na 1981 r., przy czym odsetki trzeba było płacić na bieżąco.