//////

WIELKIE BANKI KOMERCYJNE

Wielkie banki komercyjne inicjowały poro­zumienia z Polską, a spośród rządów państw zachodnich szczególnie agresywną polityką kredytowania eksportu wyróżnił się rząd francu­ski. Środki finansowe narzucane Polsce nie ułatwiały rozwiązania problemów w sektorze stosunków z zagranicą, a raczej potęgowały takie problemy. Maszyny sprzedawane przez Zachód zapewniały podtrzymanie tam zatrudnienia, ale wiele z nich było wykorzys­tywanych jedynie w niewielkim stopniu.W sierpniowym numerze brytyjskiego miesięcznika finansowego „Euromoney” z 1981 r. zrelacjonowano treść memorandum prze­dłożonego przez zachodnich bankierów przedstawicielom Polski. Banki komercyjne, będące wierzycielami Polski, natrafiły na trudno­ści w wypracowaniu wspólnego stanowiska.